INTERNET CHO DOANH NGHIỆP MỚI

Việt Nam là một trong các nước đang phát triển có nền kinh tế phát triển tốt nhất hiện nay. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt kết quả ấn tượng, với tốc độ tăng 7.02%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD; CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79%…